لغت های Pre2 پری۲ ILI کانون زبان

واژگان Pre2 درس ۵: محل استرس، معنی فارسی و فونتیک

تلاش ما در IlIplus این است که هر روز مطالب مفیدی را برای زبان‌آموزان عزیز کانون زبان منتشر کنیم. امروز لغات و کلمه های درس۵ سطح Pre 2 را همراه با معنی فارسی، نقش دستوری، فونتیک و موقعیت استرس در لغت ها در جدول زیر ارائه می‌کنیم. امیدواریم که مورد استفاده شما زبان‌آموزان سطح Pre-intermediate 2 قرار بگیرد. برای دسترسی به وکب و لغات پری ۲ در سایر یونیت‌ها نیز می‌توانید از دسته‌بندی‌های موجود در سایت استفاده کنید. مطالب سایت هر روز کامل‌تر می‌شود.

ILI – Pre Intermediate 2 – Vocabulary – Meaning – Parts of Speech – Phonetic – Stress

کلمه های Pre2 – درس ۵

دانلود فایل PDF قابل چاپ لغات این ترم
apologize
(verb)
/əˈpɑləˌdʒaɪz/
عذرخواهی کردن
bacteria
(noun)
/bækˈtɪriːjə/
باکتری
best-seller
(noun)
/ˈbɛst-ˈsɛlər/
پرفروش‌ترین (کتاب)
biodegradable
(adjective)
/ˌbajoʊdɪˈgreɪdəbəl/
زیست‌تخریب‌پذیر (آنچه که در طبیعت توسط باکتری‌ها و... تجزیه می‌شود)
bloom
(verb)
/ˈbluːm/
شکوفه دادن
break down
(verb)
/ˈbreɪk ˈdaʊn/
تجزیه کردن
chemical
(adjective)
/ˈkɛmɪkəl/
شیمیایی
chemical
(noun)
/ˈkɛmɪkəl/
ماده شیمیایی
container
(noun)
/kənˈteɪnər/
بشکه، کانتینر (که توسط قطار، کشتی و کامیون حمل می شود)
diamond
(noun)
/ˈdaɪmənd/
الماس
direct
(verb)
/dəˈrɛkt/
کارگردانی کردن
disadvantageous
(adjective)
/dɪsˌædˌvænˈteɪdʒəs/
زیان‌آور، بی‌فایده
dump
(verb)
/ˈdʌmp/
دور انداختن زباله
environment
(noun)
/ɪnˈvaɪrənmənt/
محیط زیست
flush
(verb)
/ˈflʌʃ/
سیفون کشیدن، شستن با جریان سریع آب
gauge
(noun)
/ˈgeɪdʒ/
پیمانه، معیار، اندازه‌گیر، گیج
improve
(verb)
/ɪmˈpruːv/
بهبود بخشیدن
interrupt
(verb)
/ˌɪntəˈrʌpt/
مزاحمت ایجاد کردن، قطع کردن حرف کسی
metal
(noun)
/ˈmɛtəl/
فلز
mind
(verb)
/ˈmaɪnd/
ناراحت شدن از چیزی احتمالاً مزاحم
modify
(verb)
/ˈmɑdəˌfaɪ/
توصیف کردن
poisonous
(adjective)
/ˈpɔɪzənəs/
سمی
pollute
(verb)
/pəˈluːt/
آلوده کردن
produce
(verb)
/prəˈduːs/
تولید کردن
republic
(noun)
/rɪˈpʌblɪk/
جمهوری
scold
(verb)
/ˈskoʊld/
ناسزا گفتن
Styrofoam
(noun)
/ˈstaɪrəˌfoʊm/
ماده پلاستیکی و نرم که عایق گرما و سرما بوده و در ساخت برخی ظروف یکبار مصرف به کار می رود.
tax
(noun)
/ˈtæks/
مالیات
terrific
(adjective)
/təˈrɪfɪk/
فوق‌العاده
toxic
(adjective)
/ˈtɑksɪk/
مسموم کننده
waste
(noun)
/ˈweɪst/
زباله
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

معنی کلمات Pre-Intermediate 2 کانون زبان با فونتیک و موقعیت استرس (Strss) کلمه ها و نقش دستوری لغات.

یک دیدگاه

  1. خیییلی ممنونم از مطالب عالیتون،با توجه به اینکه شاغلم،واقعا کمکم کرد???

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *