معنی فارسی کلمه های Pre2 کانون زبان

لغت های Pre 2 معنی فارسی، تلفظ و محل استرس واحد ۲

معنی فارسی لغات، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس کلمه های واحد ۲ سطح pre ۲

Pre-Intermediate 2 – Vocabulary – Unit 2

معنی و تلفظ لغات یونیت ۲ پری۲

amount
(noun)
/əˈmaʊnt/
مقدار (بیشتر با اسامی غیر قابل شمارش)
baggage
(noun)
/ˈbægɪdʒ/
بار و بنه، چمدان
blame
(verb)
/ˈbleɪm/
مقصر دانستن، سرزنش کردن
board
(verb)
/ˈbɔrd/
سوار شدن به (اتوبوس، قطار، هواپیما و...)
concerned
(adjective)
/kənˈsərnd/
نگران
counter
(noun)
/ˈkaʊntər/
پیشخوان، باجه، گیشه
currency
(noun)
/ˈkərənsiː/
پول رایج در یک کشور
departure
(noun)
/dɪˈpɑrtʃər/
عزیمت، ترک یک محل
detect
(verb)
/dɪˈtɛkt/
یافتن، پیدا کردن (چیزی که به سختی بتوان دید، شنید و...)
discussion
(noun)
/dɪˈskʌʃən/
بحث
duty-free
(adjective)
/ˌduːtiːˈfriː/
معاف از مالیات
equipment
(noun)
/ɪˈkwɪpmənt/
تجهیزات
escalator
(noun)
/ˈɛskəˌleɪtər/
پله برقی
exchange
(noun)
/ɪksˈtʃeɪndʒ/
مبادله ارز
explosion
(noun)
/ɪkˈsploʊʒən/
انفجار
freshen up
(verb)
/ˈfrɛʃən ˈʌp/
سرحال آوردن (مثلاً با شستن دست و صورت)
level
(noun)
/ˈlɛvəl/
طبقه
loss
(noun)
/ˈlɔs/
اتلاف، زیان، ضرر
memory
(noun)
/ˈmɛməriː/
حافظه
parking lot
(noun)
/ˈpɑrkɪŋ ˈlɑt/
محل پارک وسایل نقلیه
potentially
(adverb)
/pəˈtɛnʃəliː/
بطور بالقوه
prohibit
(verb)
/proʊˈhɪbət/
جلوگیری کردن، ممنوع کردن
proof
(noun)
/ˈpruːf/
برهان، دلیل، مدرک
publicity
(noun)
/pəˈblɪsətiː/
تبلیغات
radiation
(noun)
/ˌreɪdiːˈeɪʃən/
تابش، تشعشع، پرتو افشانی
restroom
(noun)
/ˈrɛstˌruːm/
دستشویی (عمومی)
retire
(verb)
/rɪˈtajər/
بازنشسته شدن
safety
(noun)
/ˈseɪftiː/
امنیت
shuttle
(noun)
/ˈʃʌtəl/
وسیله نقلیه‌ای که در یک مسیر خاص رفت و آمد می‌کند مثل اتوبوس شرکت واحد
suffer
(verb)
/ˈsʌfər/
رنج بردن از چیزی
warning
(noun)
/ˈwɔrnɪŋ/
اخطار
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

معنی فارسی لغات Pre2 همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن محل استرس (stress) و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۲

Farsi meaning – Pre 2 vocabulary – Unit 2 – Pronunciation- Phonetic – Stress – Parts of Speech

به زودی معنی انگلیسی واژه‌ها (مفصل‌تر از کتاب درسی) و مثال‌های کاربردی از هر کلمه اضافه خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *