معنی فارسی لغت های pre 1

لغت های Pre 1 معنی فارسی، تلفظ و محل استرس واحد ۲

معنی فارسی لغات، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس کلمه های واحد ۲ سطح pre 1

Pre-Intermediate 1 – Vocabulary – Unit 2

معنی و تلفظ کلمات یونیت ۲ پری ۱

brake
(noun)
/ˈbreɪk/
ترمز
chemical
(noun)
/ˈkɛmɪkəl/
ماده شیمیایی
conserve
(verb)
/kənˈsərv/
حفظ کردن
count on
(verb)
/ˈkaʊnt ˈɔn/
روی کسی یا چیزی حساب کردن
crime
(noun)
/ˈkraɪm/
جُرم
decade
(noun)
/ˈdɛˌkeɪd/
دهه (ده سال)
decrease
(noun)
/dɪˈkriːs/
کاهش
definitely
(adverb)
/ˈdɛfənɪtliː/
حتماً، قطعاً
depend on
(verb)
/dɪˈpɛnd ˈɔn/
اعتماد کردن به / بستگی داشتن به
destroy
(verb)
/dɪˈstrɔɪ/
خراب کردن
distribution
(noun)
/ˌdɪstrəˈbjuːʃən/
توزیع، پراکندگی
environment, the
(noun)
/ɪnˈvaɪrənmənt/
محیط زیست
growth
(noun)
/ˈgroʊθ/
رشد
headlight
(noun)
/ˈhɛdˌlaɪt/
چراغ جلو ماشین
heat
(verb)
/ˈhiːt/
گرم کردن
insect
(noun)
/ˈɪnˌsɛkt/
حشره
issue
(noun)
/ˈɪˌʃuː/
موضوع بحث
labor force
(noun)
/ˈleɪbər ˈfɔrs/
نیروی کار
let down
(verb)
/ˈlɛt ˈdaʊn/
مأیوس کردن
nation
(noun)
/ˈneɪʃən/
ملت
natural
(adjective)
/ˈnætʃərəl/
طبیعی
organize
(verb)
/ˈɔrgəˌnaɪz/
سازماندهی کردن
petrochemical
(noun)
/ˌpɛtroʊˈkɛmɪkəl/
پتروشیمی
petroleum
(noun)
/pəˈtroʊliːjəm/
نفت
pollute
(verb)
/pəˈluːt/
آلوده کردن
population
(noun)
/ˌpɑpjəˈleɪʃən/
جمعیت
repair
(noun)
/rɪˈper/
تعمیر کردن
resource
(noun)
/ˈriːˌsɔrs/
منبع
shall
(verb)
/ˈʃæl/
فعل کمکی که برای سوال پرسیدن یا پیشنهاد دادن به کار می‌رود.
skilled
(adjective)
/ˈskɪld/
ماهر
soil
(noun)
/ˈsɔjəl/
خاک
unemployment
(noun)
/ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/
بیکاری
United Nations, the
(noun)
/ðə jʊˈnaɪtəd ˈneɪʃənz/
سازمان ملل متحد
use up
(verb)
/ˈjuːz ˈʌp/
مصرف کردن تا آخر
give sb one's word
(expression)
/ˈɡɪv sb ˈwʌnz ˈwərd/
به کسی قول دادن
thousands of
(expression)
/ˈθaʊzəndz əv/
هزاران
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

معنی فارسی لغات Pre1 همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن محل استرس (stress) و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۲

Farsi meaning – Pre 1 vocabulary – Unit 2 – Pronunciation- Phonetic – Stress – Parts of Speech

به زودی معنی انگلیسی واژه‌ها (مفصل‌تر از کتاب درسی) و مثال‌های کاربردی از هر کلمه اضافه خواهد شد.

2 دیدگاه

  1. Vaghean bi nazire in page kheily behm komk kard page haeei mesl in kheily kame

    Mmnon az shoma👍👍👍🏅

  2. ممنونم از زحماتتون واقعا مطالب بدرد بخور است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *