معنی فارسی لغت های pre 1

لغت های Pre 1 معنی فارسی، تلفظ و محل استرس واحد ۱

معنی فارسی کلمه ها و واژگان، تلفظ و محل استرس کلمات واحد ۱ سطح pre 1

Pre-Intermediate 1 – Vocabulary – Unit 1

معنی کلمات یونیت ۱ ترم Pre 1

ability
(noun)
/əˈbɪlətiː/
توانایی
applause
(noun)
/əˈplɔz/
تشویق
appointment
(noun)
/əˈpɔɪntmənt/
قرار ملاقات
audience
(noun)
/ˈɔdiːjəns/
مخاطبان، شنوندگان
depression
(noun)
/dɪˈprɛʃən/
افسردگی
disaster
(noun)
/dɪˈzæstər/
فاجعه، مصیبت
dizzy
(adjective)
/ˈdɪziː/
دچار سرگیجه
educated
(adjective)
/ˈɛdʒəˌkeɪtəd/
تحصیل‌کرده
emotion
(noun)
/ɪˈmoʊʃən/
احساس
entertain
(verb)
/ˌɛntərˈteɪn/
سرگرم کردن
experience
(noun)
/ɪkˈspɪriːjəns/
تجربه
focus
(verb)
/ˈfoʊkəs/
تمرکز
however
(adverb)
/haʊˈɛvər/
اگرچه، هرچند
humor
(noun)
/ˈhjuːmər/
شوخ‌طبعی
impress
(verb)
/ɪmˈprɛs/
تحت تأثیر قرار دادن
inspire
(verb)
/ɪnˈspajər/
الهام کردن، القا کردن
instruct
(verb)
/ɪnˈstrʌkt/
آموزش دادن
massage
(noun)
/ˈmɛsɪdʒ/
ماساژ دادن
medication
(noun)
/ˌmɛdɪˈkeɪʃən/
دارو
mental
(adjective)
/ˈmɛntəl/
ذهنی، فکری
offer
(noun)
/ˈɔfər/
پیشنهاد
painkiller
(noun)
/ˈpeɪnˌkɪlər/
مسکّن (داروی ضد درد)
permission
(noun)
/pərˈmɪʃən/
اجازه، مجوز
physician
(noun)
/fəˈzɪʃən/
پزشک عمومی
possible
(adjective)
/ˈpɑsəbəl/
ممکن، امکانپذیر
present
(verb)
/prɪˈzɛnt/
ارائه دادن، عرضه کردن
psychologist
(noun)
/saɪˈkɑlədʒɪst/
روانشناس
resemble
(verb)
/rɪˈzɛmbəl/
شباهت داشتن
sincerely
(adverb)
/sɪnˈsɪrliː/
صادقانه
specialist
(noun)
/ˈspɛʃəlɪst/
پزشک متخصص
speech
(noun)
/ˈspiːtʃ/
سخنرانی
splitting headache
(noun)
/ˈsplɪtɪŋ ˈhɛdˌeɪk/
سردرد شدید
sprain
(verb)
/ˈspreɪn/
پیچ خوردن (مثلاً مچ پا)
touch
(verb)
/ˈtʌtʃ/
متأثر شدن، متأثر کردن
treat
(verb)
/ˈtriːt/
درمان کردن
at the moment
(expression)
/ət ðə ˈmoʊmənt/
حالا
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

Farsi meaning – Pre 1 vocabulary – Pronunciation- Phonetic – Stress – Parts of Speechمعنی فارسی لغات Pre1 همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن محل استرس (stress) و نقش دستوری واژه‌ها

به زودی معنی انگلیسی واژه‌ها (مفصل‌تر از کتاب درسی) و مثال‌های کاربردی از هر کلمه اضافه خواهد شد.

2 دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید واقعا زحمت کشیدید و عالیه فقط ای کاش گرامر هر سطح و یونیت رو هم اموزش فارسی میگذاشتید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *