ترجمه وکب کانون زبان اینتر ۲

ترجمه کلمه های اینترمدیت ۲ درس اول

در این پست معنی لغات و کلمه های درس اول اینتر ۲ (Intermediate 2) همراه با تلفظ و محل استرس در لغات را برای استفاده زبان‌آموزان عزیز ترم Inter 2 کانون زبان قرار می‌دهیم. برای دسترسی به معنی کلمات و لغت های سایر درس‌های اینترمدیت ۲ یا لغات سایر ترم‌های کانون زبان، می‌توانید از بخش مطالب مرتبط در پایین جدول لغات و یا دسته‌بندی‌های موجود در سایت ILIplus.com استفاده کنید. جواب ورک بوک های کانون زبان نیز در سایت قرار داده شده است.

علاوه بر ترجمه فارسی واژه‌های Inter 2، می‌توانید نقش دستوری و فونتیک آن‌ها را نیز در جدول زیر مشاهده کنید. محل و موقعیت استرس نیز با یک علامت کوچک در ابتدای سیلاب استرس‌دار در ستون مربوط به فونتیک مشخص شده است.

معنی و تلفظ کلمات یونیت ۱ اینتر ۲

advertise
(verb)
/ˈædvərˌtaɪz/
آگهی دادن (مثلاً در روزنامه)
attention
(noun)
/əˈtɛnʃən/
توجه
bald
(adjective)
/ˈbɔld/
بی‌مو، طاس
benefit
(noun)
/ˈbɛnəˌfɪt/
سود، بهره، منفعت
brand
(noun)
/ˈbrænd/
مارک، علامت تجاری
calculate
(verb)
/ˈkælkjəˌleɪt/
محاسبه کردن
calculator
(noun)
/ˈkælkjəˌleɪtər/
ماشین حساب
cavity
(noun)
/ˈkævətiː/
حفره (پوسیدگی) دندان
characteristic
(noun)
/ˌkerɪktəˈrɪstɪk/
صفت اختصاصی، ویژگی
commercial
(noun)
/kəˈmərʃəl/
تبلیغات رادیویی یا تلویزیونی
competition
(noun)
/ˌkɑmpəˈtɪʃən/
رقابت
consumer
(noun)
/kənˈsuːmər/
مصرف‌کننده
designer
(adjective)
/dɪˈzaɪnər/
(لباس) مارک‌دار و گران‌قیمت
detergent
(noun)
/dɪˈtərdʒənt/
شوینده
dissatisfied
(adjective)
/dɪsˈsætəsˌfaɪd/
ناراضی
funny
(adjective)
/ˈfʌniː/
عجیب
hospitable
(adjective)
/hɑˈspɪtəbəl, ˈhɑspɪtəbəl/
مهمان‌نواز
hospitality
(noun)
/ˌhɑspəˈtælətiː/
مهمان‌نوازی
identical
(adjective)
/aɪˈdɛntɪkəl/
برابر، همانند، همسان
imperfect
(adjective)
/ɪmˈpərfɪkt/
ناقص
indeed
(adverb)
/ɪnˈdiːd/
به راستی، حقیقتاً
influence
(verb)
/ˈɪnˌfluːwəns/
نفوذ کردن بر، تأثیر کردن بر
lead
(verb)
/ˈliːd/
رهبری کردن، موجب انجام کاری توسط کسی شدن
leave out
(verb)
/ˈliːv ˈaʊt/
صرف نظر کردن از، شامل نکردن
mall
(noun)
/ˈmɔl/
مرکز خرید، پاساژ
method
(noun)
/ˈmɛθəd/
روش
middle-aged
(adjective)
/ˌmɪdəlˈeɪdʒd/
میانسال، دوره‌ی میان‌سالی
misinformation
(noun)
/mɪsˌɪnfərˈmeɪʃən/
خبر نادرست (به خصوص گمراه کننده)
motive
(noun)
/ˈmoʊtɪv/
غرض، انگیزه، علت
movie star
(noun)
/ˈmuːviː ˈstɑr/
ستاره سینما
opportunity
(noun)
/ˌɑpərˈtuːnətiː/
فرصت
perfume
(noun)
/ˈpərˌfjuːm/
عطر
pick
(verb)
/ˈpɪk/
انتخاب کردن
please
(verb)
/ˈpliːz/
خشنود ساختن
product
(noun)
/ˈprɑˌdʌkt/
محصول
quality
(noun)
/ˈkwɑlətiː/
کیفیت
reach out
(verb)
/ˈriːtʃ ˈaʊt/
دست را به جلو بردن برای لمس کردن یا گرفتن
reality
(noun)
/riːˈælətiː/
حقیقت، شخصیت یا ماهیت واقعی
record
(verb)
/rɪˈkɔrd/
ضبط کردن (روی نوار، سی‌دی و ...)
self-image
(noun)
/ˈsɛlfˈɪmɪdʒ/
تصور یک فرد از خود
sense
(noun)
/ˈsɛns/
ادراک، حس
stylish
(adjective)
/ˈstaɪlɪʃ/
شیک، باسلیقه
thrift store
(noun)
/ˈθrɪft ˈstɔr/
فروشگاه لوازم و پوشاک دست دوم (معمولاً برای اهداف خیریه)
transfer
(verb)
/trænsˈfər/
منتقل شدن (از یک شغل، مدرسه، موقعیت به دیگری)
truth
(noun)
/ˈtruːθ/
حقیقت
zip up
(verb)
/ˈzɪp ˈʌp/
زیپ چیزی را کشیدن
go out of one's way to do sth
(exp.)
/ˈgoʊ ˈaʊt əv ˈwʌnz ˈweɪ/
تلاش بسیار کردن برای انجام کاری
on the market
(exp.)
/ˈɔn ðə ˈmɑrkət/
(موجود) در بازار
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

6 دیدگاه

  1. سلام واقعا سایتتون عالیه من امشب فاینال زبان دارم و با این سایتتون مطمئن هستم که پاس میشم ممنون

  2. عالیه.خیلی ممنون از شما

  3. با عرض سلام و تشکر میخواستم عرض کنم سایتتون عالیه فوق العادس خیلی ممنونم 😍

  4. خیلی ممنون بابت این کار فوق العادتون من رو خیلی وقتا نجات داده واقعا ❤👍💗

  5. عالیه ممنون ولی ای کاش ورک بوک هم مجانی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *