کلمه های درس به درس High 3

کلمات یونیت سوم High 3 با تلفظ و معنی فارسی

در ادامه روند انتشار معنی لغت‌های ترم High3 به ترتیب درس به درس، امروز با ارائه ترجمه فارسی، تلفظ و فونتیک لغات و کلمه‌های ترم های۳ (High Intermediate 3) کانون زبان ایران، در خدمت شما زبان‌آموزان عزیز هستیم. در ILIplus.com معنی و تلفظ لغات همه ترم‌ها به رایگان منتشر می‌شود. برای دسترسی به لغات سایر یونیت‌های High 3، دسترسی به جواب تمرینات کتاب High3، یا دسترسی به معنی و تلفظ کلمات سایر ترم‌های کانون زبان می‌توانید از کادر مطالب مرتبط در پایین صفحه استفاده نمایید.

امیدوارم این مطلب مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیرد. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و اشکالاتی که در سایت مشاهده می‌کنید را از طریق فرم تماس به ما اطلاع دهید تا بتوانیم خدمات با کیفیت‌تری به شما عزیزان ارائه کنیم.

لغت های درس به درس High 3 – درس سوم

adolescence
(noun)
/ˌædəˈlɛsəns/
نوجوانی
applaud
(verb)
/əˈplɔd/
تشویق کردن، کف زدن
attitude
(noun)
/ˈætəˌtuːd/
نگرش، طرز برخورد
awesome
(adjective)
/ˈɔsəm/
وحشت‌آور
buff
(noun)
/ˈbʌf/
کاربلد، متخصص
cast sb' s fate to …
(noun)
/ˈkæst sb's ˈfeɪt ˈtuː/
نام یک آهنگ
conflict
(noun)
/ˈkɑnˌflɪkt/
ناسازگاری، تعارض
counterpart
(noun)
/ˈkaʊntərˌpɑrt/
همتا (کسی با مقام مشابه)
deficit
(noun)
/ˈdɛfəsət/
کمبود، کسری
denim
(noun)
/ˈdɛnəm/
پارچه کتانی
dilapidated
(adjective)
/dəˈlæpəˌdeɪtəd/
مخروبه، ویران
distract
(verb)
/dɪˈstrækt/
پرت کردن حواس، منحرف کردن
disturbed
(adjective)
/dɪˈstərbd/
آشفته
dystonia
(noun)
/dɪsˈtoʊniːjə/
کشیدگی عضلات
elegant
(adjective)
/ˈɛlɪgənt/
زیبا، باسلیقه
enrich
(verb)
/ɪnˈrɪtʃ/
غنی کردن، پرمایه کردن
ethic
(noun)
/ˈɛθɪk/
علم اخلاق
ethical
(adjective)
/ˈɛθɪkəl/
اخلاقی
exaggerate
(verb)
/ɪgˈzædʒəˌreɪt/
مبالغه کردن، اغراق کردن
exhilarated
(adjective)
/ɪgˈzɪləˌreɪtəd/
شادمان، با نشاط
fill in
(verb)
/ˈfɪl ˈɪn/
شرح دادن
flick
(noun)
/ˈflɪk/
سینما
fluorocarbon
(noun)
/ˌflʊroʊˈkɑrbən/
فلوئورکربن، کربن فلورید
focal
(adjective)
/ˈfoʊkəl/
کانونی، مرکزی
fragile
(adjective)
/ˈfrædʒəl/
شکننده، ترد
gunslinger
(noun)
/ˈgʌnˌslɪŋər/
تفنگدار
hyphenated
(adjective)
/ˈhaɪfəˌneɪtəd/
با خط تیره به هم وصل شده
immense
(adjective)
/ɪˈmɛns/
بیکران، وسیع
intern
(noun)
/ˈɪnˌtərn/
انترن، کارآموز
irony
(noun)
/ˈaɪrəniː/
طعنه، تمسخر
lisp
(verb, noun)
/ˈlɪsp/
نوک زبانی حرف زدن
manifest
(verb)
/ˈmænəˌfɛst/
آشکار ساختن، فاش نمودن
manuscript
(noun)
/ˈmænjəˌskrɪpt/
نسخه خطی کتاب
mozzarella
(noun)
/ˌmɑtsəˈrɛlə/
نوعی پنیر ایتالیایی
profound
(adjective)
/prəˈfaʊnd/
عمیق، ژرف
rave
(verb)
/ˈreɪv/
جار و جنجال کردن، غوغا کردن
reissue
(verb, noun)
/riːˈɪˌʃuː/
چاپ مجدد
sloppy
(adjective)
/ˈslɑpiː/
لباس نامرتب
spot
(noun)
/ˈspɑt/
لکه، خال
superb
(adjective)
/sʊˈpərb/
عالی، پرشکوه
write off
(verb)
/ˈraɪt ˈɔf/
مستهلک کردن، حذف کردن
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

3 دیدگاه

  1. سلام
    ممنون
    عالیه

  2. عالیـــــــہ واقعا دستتون درد نکنه ممنون از زحماتتون😻

  3. تنک یو وری ماچ 😍😍

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *