معنی کلمات high 3 به فارسی کانون زبان

کلمه های High3 معنی فارسی، تلفظ و محل استرس واحد ۲

معنی فارسی لغات، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس کلمه های درس ۲ سطح High ۳

High-Intermediate 3 – Vocabulary – Unit 2

معنی فارسی لغات درس به درس High3 همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن محل استرس (stress) و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۲

Farsi meaning – High 3 vocabulary – Unit 2 – Pronunciation- Phonetic – Stress

کلمه‌های High 3 درس ۲

cease
(verb)
/ˈsiːs/
ایستادن، توقف کردن
coastal
(adjective)
/ˈkoʊstəl/
ساحلی
consecutive
(adjective)
/kənˈsɛkjətɪv/
پی‌درپی، متوالی
coolant
(noun)
/ˈkuːlənt/
ماده خنک‌کننده (مثلاً در ماشین)
die off
(verb)
/ˈdaɪ ˈɔf/
یکی یکی مردن
dump
(noun)
/ˈdʌmp/
زباله، آشغال
eliminate
(verb)
/ɪˈlɪməˌneɪt/
بیرون کردن، حذف کردن
emit
(verb)
/iːˈmɪt/
ساطع کردن، بیرون دادن (دود)
endure
(verb)
/ɪnˈdʊr/
تاب آوردن، تحمل کردن
evacuate
(verb)
/ɪˈvækjəˌweɪt/
تخلیه کردن
exaggerate
(verb)
/ɪgˈzædʒəˌreɪt/
مبالغه‌کردن، بزرگنمایی کردن
executive
(adjective)
/ɪgˈzɛkjətɪv/
اجرایی
fluorocarbon
(noun)
/ˌflʊroʊˈkɑrbən/
فلوئورکربن، کربن فلورید
fountain
(noun)
/ˈfaʊntən/
فواره، اسپری
galaxy
(noun)
/ˈgæləksiː/
کهکشان
global warming
(noun)
/ˈgloʊbəl ˈwɔrmɪŋ/
گرمایش جهانی (گرم شدن زمین)
harbor
(verb)
/ˈhɑrbər/
پناه دادن، پناه بردن
hazard
(noun)
/ˈhæzərd/
مخاطره
hemisphere
(noun)
/ˈhɛməˌsfɪr/
نیم‌کُره
idiomatic
(adjective)
/ˌɪdiːjəˈmætɪk/
اصطلاحی
intervene
(verb)
/ˌɪntərˈviːn/
پادرمیانی کردن، مداخله
lethal
(adjective)
/ˈliːθəl/
مهلک، مرگبار
malaria
(noun)
/məˈleriːjə/
مالاریا
millennium
(noun)
/məˈlɛniəm/
هزاره (هزار سال)
meltdown
(noun)
/ˈmɛltˌdaʊn/
بحران
path
(noun)
/ˈpæθ/
مسیر، گذرگاه
polar cap
(noun)
/ˈpoʊlər ˈkæp/
صخره‌های قطبی
prominent
(adjective)
/ˈprɑmənənt/
مهم، برجسته
remedy
(noun)
/ˈrɛmədiː/
درمان (خانگی)، چاره
skepticism
(noun)
/ˈskɛptəˌsɪzəm/
بدبینی
slam
(verb)
/ˈslæm/
به هم کوبیدن
soar
(verb)
/ˈsɔr/
بالا رفتن، صعود کردن
spill
(verb)
/ˈspɪl/
ریختن (مایعات)
splash
(verb)
/ˈsplæʃ/
شلپ شلوپ کردن
stand off
(verb)
/ˈstænd ˈɔf/
پا به پای هم رقابت کردن
stellar
(adjective)
/ˈstɛlər/
اختری، درخشان
suspect
(verb)
/səˈspɛkt/
مشکوک بودن
tamper
(verb)
/ˈtæmpər/
رشوه دادن، فضولی کردن
toil
(noun)
/ˈtɔjəl/
رنج، کار پُرزحمت
trap
(verb)
/ˈtræp/
حبس کردن، به تله انداختن
treaty
(noun)
/ˈtriːtiː/
قرارداد، معاهده
tribe
(noun)
/ˈtraɪb/
قبیله، تبار
triple-digit
(adjective)
/ˈtrɪpəl-ˈdɪdʒət/
سه رقمی، سه درجه‌ای
unauthorized
(adjective)
/ˌʌnˈɑθəˌraɪzd/
غیرمجاز، غیرقانونی
vessel
(noun)
/ˈvɛsəl/
کشتی، شناور
vicinity
(noun)
/vəˈsɪnətiː/
مجاورت، حومه
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

2 دیدگاه

  1. سلام
    خواهش میکنم سایر درس های high 3 رو هرچه زود تر آماده کنید .خیلی ممنونم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *