معنی کلمات درس پنجم ترم High 2

کلمات درس پنجم High 2 با تلفظ و معنی فارسی

دانلود فایل PDF قابل چاپ لغات این ترم
alias
(noun)
/ˈeɪliːjəs/
نام مستعار
ailment
(noun)
/ˈeɪlmənt/
بیماری مزمن، بیماری نه چندان جدی
astounding
(adjective)
/əˈstaʊndɪŋ/
گیج، مبهوت
buckle
(verb)
/ˈbʌkəl/
قلاب بستن، محکم کردن
columnist
(noun)
/ˈkɑləmnɪst/
مقاله‌نویس
cornstarch
(noun)
/ˈkɔrnˌstɑrtʃ/
پودر ذرت، بیکینگ پودر
cramp
(noun)
/ˈkræmp/
گرفتگی عضله
deprivation
(noun)
/ˌdɛprəˈveɪʃən/
محرومیت
dodgem car
(noun)
/ˈdɑdʒəm ˈkɑr/
ماشین برقی
drowsy
(adjective)
/ˈdraʊziː/
خواب‌آلود
fatigue
(noun)
/fəˈtiːg/
خستگی، کوفتگی
frantic
(adjective)
/ˈfræntɪk/
از کوره در رفته، عصبانی
herbal
(adjective)
/ˈərbəl/
گیاهی، علفی
hiccup
(noun)
/ˈhɪˌkʌp/
سکسکه
itchy
(adjective)
/ˈɪtʃiː/
خارش‌دار
lukewarm
(adjective)
/ˈluːkˈwɔrm/
ولزم، نیم‌گرم
merry-go-round
(noun)
/ˈmeriːgoʊˌraʊnd/
چرخ و فلک
mosquito
(noun)
/məˈskiːtoʊ/
پشه
odor
(noun)
/ˈoʊdər/
رایحه، بو
pest
(noun)
/ˈpɛst/
آفت
pinch
(verb)
/ˈpɪntʃ/
نیشگون گرفتن
poison ivy
(noun)
/ˈpɔɪzən ˈaɪviː/
پیچک سمی آمریکایی
rash
(noun)
/ˈræʃ/
التهاب پوستی
scrub
(verb)
/ˈskrʌb/
سابیدن
siren
(noun)
/ˈsaɪrən/
آژیر، زنگ خطر
snooze
(verb)
/ˈsnuːz/
چرت زدن
soak
(verb)
/ˈsoʊk/
خیساندن
sooth
(verb)
/ˈsuːθ/
تسکین دادن، آرام کردن
stall
(verb)
/ˈstɔl/
از کار افتادن
supplement
(noun)
/ˈsʌpləmənt/
مکمل غذایی
اگر ما را لایق حمایت می‌دانید، اینجا کلیک کنید

۴ دیدگاه

  1. HELLO
    Thanks for your good site
    Only one thing
    Stall in dictionary means غرفه but you means از کار افتادن

  2. کلمه های یونیت ۶چی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *