معنی کلمات درس پنجم ترم High 2

کلمات درس پنجم High 2 با تلفظ و معنی فارسی

 

alias
(noun)
/ˈeɪliːjəs/
نام مستعار
ailment
(noun)
/ˈeɪlmənt/
بیماری مزمن، بیماری نه چندان جدی
astounding
(adjective)
/əˈstaʊndɪŋ/
گیج، مبهوت
buckle
(verb)
/ˈbʌkəl/
قلاب بستن، محکم کردن
columnist
(noun)
/ˈkɑləmnɪst/
مقاله‌نویس
cornstarch
(noun)
/ˈkɔrnˌstɑrtʃ/
پودر ذرت، بیکینگ پودر
cramp
(noun)
/ˈkræmp/
گرفتگی عضله
deprivation
(noun)
/ˌdɛprəˈveɪʃən/
محرومیت
dodgem car
(noun)
/ˈdɑdʒəm ˈkɑr/
ماشین برقی
drowsy
(adjective)
/ˈdraʊziː/
خواب‌آلود
fatigue
(noun)
/fəˈtiːg/
خستگی، کوفتگی
frantic
(adjective)
/ˈfræntɪk/
از کوره در رفته، عصبانی
herbal
(adjective)
/ˈərbəl/
گیاهی، علفی
hiccup
(noun)
/ˈhɪˌkʌp/
سکسکه
itchy
(adjective)
/ˈɪtʃiː/
خارش‌دار
lukewarm
(adjective)
/ˈluːkˈwɔrm/
ولزم، نیم‌گرم
merry-go-round
(noun)
/ˈmeriːgoʊˌraʊnd/
چرخ و فلک
mosquito
(noun)
/məˈskiːtoʊ/
پشه
odor
(noun)
/ˈoʊdər/
رایحه، بو
pest
(noun)
/ˈpɛst/
آفت
pinch
(verb)
/ˈpɪntʃ/
نیشگون گرفتن
poison ivy
(noun)
/ˈpɔɪzən ˈaɪviː/
پیچک سمی آمریکایی
rash
(noun)
/ˈræʃ/
التهاب پوستی
scrub
(verb)
/ˈskrʌb/
سابیدن
siren
(noun)
/ˈsaɪrən/
آژیر، زنگ خطر
snooze
(verb)
/ˈsnuːz/
چرت زدن
soak
(verb)
/ˈsoʊk/
خیساندن
sooth
(verb)
/ˈsuːθ/
تسکین دادن، آرام کردن
stall
(verb)
/ˈstɔl/
از کار افتادن
supplement
(noun)
/ˈsʌpləmənt/
مکمل غذایی
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *