معنی لغات High1 درس به درس فارسی

لغات High1 معنی فارسی، تلفظ و موقعیت استرس واحد ۳

معنی فارسی لغت ها، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس کلمه های واحد ۳ سطح High ۱ کانون زبان

High-Intermediate 1 – Vocabulary – Unit ۳

لغت های High 1 – درس ۳

absolutely
(adverb)
/ˈæbsəˌluːtliː/
کاملاً
accurate
(adjective)
/ˈækjərət/
دقیق
aggressively
(adverb)
/əˈgrɛsɪvliː/
تهاجمی
battle
(verb)
/ˈbætəl/
جنگ و دعوا
beneath
(adverb, preposition)
/bɪˈniθ/
زیر، پایین
broad jump, the
(noun)
/ˈbrɔd ˈdʒʌmp/
پرش طول
confidential
(adjective)
/ˌkɑnfəˈdɛnʃəl/
محرمانه
consistent
(adjective)
/kənˈsɪstənt/
مداوم
corresponding
(adjective)
/ˌkɔrəˈspɑndɪŋ/
متناظر
coverage
(noun)
/ˈkʌvərɪdʒ/
پوشش
distress
(noun)
/dɪˈstrɛs/
پریشانی، غم
eloquent
(adjective)
/ˈɛləkwənt/
فصیح، شیوا
evaluate
(verb)
/ɪˈvæljəˌweɪt/
ارزیابی کردن
extension
(noun)
/ɪkˈstɛnʃən/
توسعه، گسترش
exuberant
(adjective)
/ɪgˈzuːbərənt/
پرتکاپو
figure
(noun)
/ˈfɪgjər/
عدد، رقم
folk
(noun)
/ˈfoʊk/
مردم
go out of one's way
(verb)
/ˈgoʊ ˈaʊt əv.../
تلاش زیاد کردن
graceful
(adjective)
/ˈɡreɪsfəl/
دلپذیر، مطبوع
greed
(adjective)
/ˈgriːd/
حریص
host
(noun)
/ˈhoʊst/
میزبان
immigrant
(noun)
/ˈɪməgrənt/
مهاجر
impression
(noun)
/ɪmˈprɛʃən/
برداشت، عقیده
inspector
(noun)
/ɪnˈspɛktər/
بازرس
jail
(noun)
/ˈdʒeɪl/
زندان
lead
(verb)
/ˈliːd/
جلو بردن
luxuries
(adjective)
/ˈlʌkʃəriːz/
تجملی
marathon
(noun)
/ˈmerəˌθɑn/
دو صحرایی، ماراتن
participate
(verb)
/pɑrˈtɪsəˌpeɪt/
طرفداری کردن
plaster
(noun)
/ˈplæstər/
گچ
pole vault
(noun)
/ˈpoʊl ˈvɔlt/
پرش ارتفاع
pull out
(verb)
/ˈpʊl ˈaʊt/
ادامه ندادن، (از کاری) بیرون کشیدن
semester
(noun)
/səˈmɛstər/
ترم (تحصیلی)
shift
(verb)
/ˈʃɪft/
(دنده) عوض کردن
single out
(verb)
/ˈsɪŋgəl ˈaʊt/
انتخاب کردن
sportscaster
(noun)
/ˈspɔrtsˌkæstər/
گزارشگر ورزشی
sprain
(verb)
/ˈspreɪn/
پیچ خوردن، رگ به رگ شدن
strictly
(adverb)
/ˈstrɪktliː/
دقیقاً، اکیداً
take up
(verb)
/ˈteɪk ˈʌp/
اشغال کردن
transcript
(noun)
/ˈtrænˌskrɪpt/
رونوشت
whirl
(noun)
/ˈwərəl/
دستپاچگی
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

معنی فارسی لغات High1 به صورت درس به درس همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن محل استرس (stress) و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۳

Farsi meaning – High 1 vocabulary – Unit 3 – Pronunciation- Phonetic – Stress

6 دیدگاه

  1. واای عالیه وقعا دمتون کرم❤

  2. میشه لطفا کلمات درس ۱۰ high 1 رو بزاین

  3. با سلام
    اولا بابت این همه زحمت جمع اوری این مطالب ازتون تشکر و قدردانی فراوان میکنم
    فقط چرا بعضی از کلمه ها تلفظش رو جلوش نذاشتین
    باتشکر

  4. واقعا عالییهه…..خیلی ممنون😊😊😊

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *