معنی فارسی لغات High1 کانون زبان

کلمه های High1 معنی فارسی، تلفظ و محل استرس واحد ۲

معنی فارسی لغات، کلمات و واژه‌ها، تلفظ و محل استرس کلمه های واحد ۲ سطح High ۱

High-Intermediate 1 – Vocabulary – Unit 2

معنی فارسی لغات High1 همراه با تلفظ و فونتیک با مشخص کردن محل استرس (stress) و نقش دستوری واژه‌ها – واحد ۲

Farsi meaning – High 1 vocabulary – Unit 2 – Pronunciation- Phonetic – Stress

کلمات High 1 یونیت ۲

accessible
(adj)
/ɪkˈsɛsəbəl/
در دسترس
almond
(n)
/ˈɑmənd/
بادام
annual
(adj)
/ˈænjəwəl/
سالانه
astronomy
(n)
/əˈstrɑnəmiː/
اخترشناسی، نجوم
baroque
(adj)
/bəˈroʊk/
نام یک سبک هنری
bear
(n)
/ˈber/
خرس
bracelet
(n)
/ˈbreɪslət/
دستبند
brick
(n)
/ˈbrɪk/
آجر
chocolate puffy
(n)
/ˈtʃɑklət ˈpʌfiː/
شکلات پفی
comment
(n)
/ˈkɑˌmɛnt/
پیشنهاد
consumption
(n)
/kənˈsʌmpʃən/
مصرف
convince
(v)
/kənˈvɪns/
متقائد کردن، قانع کردن
descriptive
(adj)
/dɪˈskrɪptɪv/
تشریحی، توصیفی
ever green
(n)
/ˈɛvər ˈgriːn/
همیشه بهار، همیشه سبز
feather
(n)
/ˈfɛðər/
پر (در پرندگان)
gallon
(n)
/ˈgælən/
واحد اندازه‌گیری مایعات، بشکه
garlic
(n)
/ˈgɑrlɪk/
سیر (نوعی گیاه خوراکی)
gorgeous
(adj)
/ˈgɔrdʒəs/
زیبا، لذت‌بخش
humility
(n)
/hjuːˈmɪlətiː/
تواضع و فروتنی
inn
(n)
/ˈɪn/
مهمان‌خانه
litter
(n, v)
/ˈlɪtər/
کجاوه (اسم)، پاشیدن (فعل)
lobster
(n)
/ˈlɑbstər/
خرچنگ
mashed potatoes
(n)
/ˈmæʃt pəˈteɪtoʊz/
پوره سیب‌زمینی
merry
(adj)
/ˈmeriː/
شاد
muffin
(n)
/ˈmʌfən/
نوعی شیرینی
ox
(n)
/ˈɑks/
گاو نر
phenomenon
(n)
/fiːˈnɑməˌnɑn/
پدیده، حادثه طبیعی
pork
(n)
/ˈpɔrk/
گوشت خوک
portion
(n)
/ˈpɔrʃən/
پرس غذا، بخش
practical
(adj)
/ˈpræktɪkəl/
کاربردی
redecorate
(v)
/riːˈdɛkəˌreɪt/
بازآرایی، تغییر دکوراسیون
roast
(adj, n)
/ˈroʊst/
بریان
scallion
(n)
/ˈskæljən/
موسیر
scallop
(n)
/ˈskɑləp/
صدف، نوعی حلزون
shrimp
(n)
/ˈʃrɪmp/
میگو
souffle
(n)
/suˈfleɪ/
نوعی کیک
sour
(adj)
/ˈsawər/
ترش
specifics
(n)
/spɪˈsɪfɪks/
ویژه، خاص
statistics
(n)
/stəˈtɪstɪks/
آمار
tough
(adj)
/ˈtʌf/
سفت، محکم، سخت
transaction
(n)
/trænˈzækʃən/
معامله
varied
(adj)
/ˈveriːd/
متنوع
vendor
(n)
/ˈvɛndər/
فروشنده، دست‌فروش
با نظرات خود ما را دلگرم کنید

10 دیدگاه

  1. چرا درس ۱ و ۱۰ رو تو سایت نزاشتین؟؟

  2. بسیااااااار عالی انشالله همون طور که گره از کار ما باز کردین گره های زندگی تون خدا باز کنه

  3. عالی بود. ممنون

  4. دمتون گرم :)))

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *