ترجمه Reading درس ۳ ادونس ۱

The Global Product

محصول جهانی

The World as a Single Market

جهان به عنوان یک بازار واحد

For businesses, the world is becoming a smaller place.

برای تجارت جهان دارد یک مکان کوچک تر می شود.

Travel and transportation are becoming quicker and easier, communications can be instantaneous to any part of the world, and trade barriers are breaking down.

مسافرت و حمل و نقل دارند سریع تر و آسان تر می شوند. ارتباطات می توانند (بطور) لحظه ای در هر جای جهان باشند و موانع داد و ستد دارند فرو می ریزند.

Consequently, there are tremendous opportunities for businesses to broaden their markets into foreign countries.

درنتیجه فرصت های چشمگیری برای تجارت است تا بازارشان را به کشورهای خارجی منتشر کنند.

The challenge facing those promoting products globally is to determine whether marketing methods should be the same across the world or if they should be adapted to different markets based on specific cultural factors.

چالشی که با محصولات درحال ترویج روبرو است (بطور) جهانی این است که نشان دهد آیا روش های بازاریابی باید در جهان یکسان باشد یا اینکه باید سازگار با بازارهای متفاوت بسته به ویژگی های فرهنگی خاص باشد.

Many theorists argue that, with the “shrinking” of the world, global standardization is inevitable.

بسیاری از نظریه ها استدلال می کنند که با کوچک شدن جهان استانداردسازی جهانی اجتناب ناپذیر است.

Over time, and as economics develop, it has been suggested that consumer buying patterns will blend into one another and national differences may disappear.

در طول زمان و همچنان که اقتصادها توسعه می یابند اظهار شده است که الگوهای خرید مصرف کننده با یکی دیگر ترکیب خواهد شد و تفاوت های ملی ممکن است ناپدید شوند.

Kellogg, the American breakfast cereal producer, has been very influential in challenging consumption patterns in countries outside the United States.

کلاگ تولیدکننده غله صبحانه (غذایی که از غلات درست شده و با شیر به عنوان صبحانه مصرف می شود) آمریکایی در متهم کردن الگوهای مصرف در کشورهای خارج از ایالات متحده بسیار بانفوذ و قدرت بوده است.

In France, for example, breakfast cereals were almost unheard of, and market research suggested that the market was closed to companies like Kellogg.

در فرانسه برای مثال غله صبحانه تقریبا بی سابقه بود و تحقیقات بازاری اظهار می کرد که بازار نزدیک به کمپانی هایی مثل کلاگ بود.

However, today, there is growing demand for breakfast cereals across France.

به هرحال امروز تقاضای افزایشی برای غله صبحانه در فرانسه است.

Nevertheless, the standardization of products for worldwide consumption in this way is rarely the most effective strategy as is evident from an analysis of the following key aspects of global marketing.

با این وجود استانداردسازی محصولات برای مصرف جهانی در این طریق به ندرت موثرترین راهبرد است بطوریکه از یک تجزیه و تحلیل از جنبه های زیرین بازاریابی جهانی آشکار است.

First of all, it is considered better business practice by many large, established companies to change their products from one country to the next.

اول از همه این مطرح شده است که تجارت بهتر توسط خیلی از کمپانی های بزرگ ثابت انجام می شود تا محصولاتشان را از یک کشور به (کشور) بعدی تغییر دهند.

Take the example of Coca Cola.

مثال کوکاکولا را بپذیرید.

The recipe for this drink is changed to suit local tastes-the brand in the U.S. is much sweeter than in the U.K., whilst in India the product’s herbs and flavoring are given more emphasis.

دستورالعمل نوشیدنی به طعم های محلی درخواستی تغییر کرده است. برند ایالات متحده بسیار شیرین تر از کشور متحده پادشاهی (ایرلند و قبرس) است درحالیکه در هند به گیاه محصول و چاشنی اهمیت بیشتری داده شده است.

In terms of the car industry.

در شرایط صنعت خودرو.

it would be too expensive for manufacturers to develop and build completely different vehicles for different markets, yet a single, global model is likely to appeal to no one.

این برای تولیدکنندگان بسیار گران خواهد بود که خودروهای کاملا متفاوت را برای بازارهای متفاوت توسعه دهند و بسازند.با این حال یک مدل جهانی واحد احتمالا برای هیچ کس جاذبه ندارد.

In response to varying needs, Nissan, for example, sells in 75 different markets, but has eight different Chassis designs.

در جواب به نیازهای مختلف نیسان برای مثال در 75 بازار متفاوت می فروشد اما هشت طراحی شاسی متفاوت دارد.

The Ford Mondeo was designed with key features from different markets in mind in an effort to make its appeal as broad as possible.

فورد موندئو با خصوصیات کلیدی از بازارهای متفاوت در ذهن طراحی شده بود در تلاش برای اینکه تقاضای آن را تا جایی که ممکن است پهن کند(گسترش دهد).

The best policy, as far as most multi-national companies are concerned, is to adapt their product to a particular market.

بهترین سیاست تا آنجا که به بیشترین کمپانی های چندملیتی مربوط است این است که محصولشان را با یک بازار خاص سازگار کند.

Secondly, it is also important to consider whether a product should be launched simultaneously in all countries (known as a “sprinkler launch”) or sequentially in one market after another (a “waterfall launch”).

In practice, most companies producing consumer goods tend to launch a new product in one or two markets at a time rather than attempt to launch a product across a range of countries at a single time.

عملا بسیاری از کمپانی ها که کالاهای مصرف کننده را تولید می کنند گرایش دارند که یک محصول جدید را در یک یا دو بازار همزمان عرضه کنند تا اینکه بکوشند که یک محصول را در یک زمان واحد در یک سلسله (دسته) از کشورها عرضه کنند.

Many high-tech products such as DVD players reached the market in Japan before reaching the U.K. Hollywood films are often seen in the United States weeks or months before they arrive in other countries.

بسیاری از محصولات با تکنولوژی بالا مثل پخش کننده های DVD در ژاپن به بازار رسیدند قبل از اینکه به کشورهای متحده پادشاهی برسند. فیلم های هالیوود معمولا در ایالات متحده هفته ها یا ماه ها قبل از اینکه به کشورهای دیگر برسند دیده می شوند.

For example, Star Wars Episode One was launched in the U.S. in May 1999, in the U.K. in July 1999, and in Spain in August 1999.

برای مثال جنگ ستارگان یک در مِی 1999 در ایالات متحده عرضه شد- در کشورهای متحده پادشاهی در جولای 1999- و در اسپانیا در آگوست 1999.

The advantage for firms is that it is easier to launch in one market at a time.

مزیت برای کارخانه ها این است که این آسان تر است که در یک بازار در یک زمان عرضه کنند.

Effort and concentration can be focused to ensure the best possible entry into the market.

تلاش و تمرکز می تواند متمرکز شود تا بهترین ورودی در بازار را تضمین کند.

Moreover, for technical products especially, any initial problems become apparent in a single market and can be corrected prior to launch elsewhere.

علاوه بر این مخصوصا برای محصولات تخصصی هر مشکل ابتدایی در یک بازار واحد ظاهر می شود و می تواند قبل از عرضه در جای دیگر اصلاح شود.

Even though this method can be time-consuming, it is usually a safer approach than a simultaneous launch.

هرچند این شیوه می تواند وقت گیر باشد معمولا یک شیوه امن تر از عرضه همزمان است.

Despite this, in certain highly competitive markets such as computer chips, companies such as Intel tend to launch their new products internationally at the same time to keep the product ahead of its competitors.

با وجود این در بازارهای معین خیلی رقابت آمیز مثل تراشه های کامپیوتر کمپانی هایی مثل اینتل تمایل دارند محصولات جدیدشان را بطور بین المللی در زمان یکسان عرضه کنند تا محصول را از رقبایش جلوتر نگه دارد.

The final consideration when planning to enter a global market, rather than assuming the product will suit all markets, is to take cultural differences into account.

ملاحظه نهایی زمانی که برنامه ریزی می شود که به یک بازار جهانی وارد شود به جای آنکه پنداشته شود محصول با همه بازارها منطبق می شود این است که تفاوت های فرهنگی لحاظ شود.

Prices have to be converted to a different currency and any literature has to be translated into a different language.

قیمت ها باید به یک (واحد) پول متفاوت تبدیل شوند و هر ادبیاتی باید به یک زبان متفاوت ترجمه شود.

There are also less tangible differences. It is quite possible that common practices in one country can cause offense and have grave consequences for business success in another.

همچنین تفاوت های محسوس کمتری وجود دارد. این کاملا ممکن است که رویه های رایج در یک کشور می تواند سبب دلخوری و توهین شود و نتایج سنگینی برای موفقیت کسب و کار در کشور دیگر شود.

In one situation in China, a Western businessman caused offense to a group of local delegates because he started to fill out the paperwork immediately after shaking hands on a deal.

در یک موقعیت در چین یک تاجر غربی باعث توهین به گروهی از نمایندگان محلی شد زیرا او بلافاصله بعد از دست دادن بر سر یک معامله شروع کرد به پر کردن تشریفات اداری.

Completing the legal documents so soon after the negotiations was regarded as undermining the hosts’ trust.

تکمیل مستندهای قانونی بسیار زود بعد از مذاکره به عنوان سست کردن اعتماد میزبان ملاحظه شده بود.

Knowledge about such cultural differences is absolutely vital.

آگاهی درباره چنین تفاوت های فرهنگی کاملا حیاتی است.

Therefore, if a company is attempting to broaden its operations globally, it must take the time to find out about local customs and methods of business operation.

از اینرو اگر یک کمپانی دارد می کوشد عملیاتش را بطور جهانی منتشر کند باید زمان بگذارد تا سنت های محلی و روش های عمل تجاری را دریابد.

Equally important is to ensure that such information is available to all necessary workers in the organization.

چیزی که به یک اندازه مهم است این است که تضمین شود که چنین اطلاعاتی برای تمام کارگران لازم در سازمان در دسترس است.

For example, in order to attempt to avoid causing offense to passengers from abroad, British Airways aims to raise awareness of cultural differences amongst all its cabin crew.

برای مثال برای اینکه کوشش شود که از ایجاد توهین به مسافران از خارج از کشور دوری شود هواپیمایی انگلیس قصد دارد آگاهی از تفاوت های فرهنگی را در میان تمام خدمه کابینه اش بالا ببرد.

It can be concluded that global standardization of products to “fit” all markets is unlikely to be the most viable option.

می توان نتیجه گرفت که استانداردسازی جهانی محصولات برای اینکه درخور همه بازارها باشد غیرمحتمل است که ماندنی ترین گزینه باشد.

Marketing methods employed will depend on many factors, such as the type of product, the degree of competition, the reputation of the firm and/or the brand, the state of the economy into which the product is to be launched, and how and when to launch.

روش های بازاریابی بکار گرفته شده به عوامل بسیاری بستگی خواهد داشت مانند مدل محصول- درجه رقابت- شهرت کارخانه یا برند- وضعیت اقتصادی که محصول در آن عرضه می شود و چگونه و کی عرضه شود.

In short, the key to marketing success on a global level is to have sufficient information on how cultural differences are likely to affect the marketing of a product and then allow the appropriate decisions to be made.

خلاصه کلید موفقیت بازاریابی در یک سطح جهانی این است که اطلاعات کافی درباره اینکه چگونه تفاوت های فرهنگی محتمل هستند که بر بازاریابی یک محصول اثر بگذارند داشت و سپس به تصمیم مناسب اجازه گرفته شدن داده شود.

۱۲ دیدگاه

 1. با عرض سلام واحترام
  شما برای این درس معنی لغات مهم و جدید رو هماننددروس قبلی نمیگذارید؟؟

  • سلام.
   متأسفانه به علت مشغله‌ی زیاد فرصت این کار را نداشتیم. در آینده معنی لغات را اضافه خواهیم کرد، ولی احتمالا یک یا دو ماه بعد.

 2. با سلام..خواهش میکنم معنی ریدینگ درس های بعدی رو هم بزارید

 3. سلام تو رو خدا معنی ریدینگ های درس ۵ و۶ رو هم بزارید

 4. ممنون دستتون درد نکنه واقعا وقت زیادی برای مطالعه ی سطح ادونس میخواد و شما کمک کردید

 5. به خدا معنی فارسی ریدینگش هم سخته

 6. با سلام و خسته نباشید.
  خیلی عذر میخوام اما این متنو خیلی بد و گنگ ترجمه کردید بطوریکه بعضی جاهاشو اصلا نمیشه تشخیص داد معنی و مفهوم جمله چیه!!!!

  • سلام.
   متن‌هایی که کلمه‌هاشون جدا نشده، توسط یکی از زبان‌آموزان ترجمه شدن و هنوز فرصت برای تصحیح ترجمه‌ها نداشتیم.
   این‌متن‌ها به زودی اصلاح می‌شوند و شبیه به ترجمه‌ی درس اول خواهند شد.

 7. 💜 mmnun az eshterak mofidetun

 8. خیلی مفید بود ولی بعضی قسمتا مبهم ترجمه شده بودن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *